Haftalık taslak

 • Genel


  General

  BBY 163 Bilgi Yönetimi Kavramları

  Ders sorumlusu: Semanur ÖZTEMİZ 

  E-posta adresi: semanuroztemiz@gmail.com

  Ders saati ve yeri: Pazartesi, 13:30-16:30, 101 no'lu sınıf

  Dersin içeriği: Bilgi yönetiminin kavramsal temelleri (Bilgi, insan, iletişim ilişkisi; Bilgilenmenin bilişsel süreci; Farklı akımlara göre bilgi;  Farklı disiplinlere göre bilgi; Bilgi yönetimi odağında bilgi; geçmişten günümüze bilgi kayıt ortamları ve belge kavramı); Yönetim, bilgi yönetimi ve ilgili disiplinler; Bilgi yönetimi kuramları, bilgi yönetimi felsefesi, bilgi yönetiminin fiziksel ve bilişsel paradigmaları; Bilgi yönetimine tarihsel bakış; Bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, bilgi teknolojileri, büyük veri, yakınsama; Türkiye'de bir disiplin/meslek alanı olarak bilgi yönetimi; Bilgi yönetimini gerçekleştiren örgütler (kütüphaneler, arşivler, müzeler, veri merkezleri kapsamında); Bilginin düzenlenmesi ve erişim süreçleri (Elci ve elektronik sistemler, bilgi kaynaklarının tanımlanması, ontolojiler, taksonomi, üst veri, vd.); Webe dayalı gelişmeler ve modern bilgi erişim ortamları: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Endüstri 4.0; arama motorları, veritabanı, bilgi sistemleri, bilgi mimarisi, veri madenleme, veri ambarı, sosyal ağlar, mobil teknolojiler; Bilişim, bilişim sistemlerinin yönetimi; Açık erişim: Açık bilgi, açık veri, açık yönetişim; Bilgi yönetiminde kullanıcı faktörü ve kullanılabilirlik: Bilgi gereksinimi, bilgi arama modelleri; World Wide Web çağında kullanıcı, bilgi güvenliği; bilgi becerileri, kullanıcı ve bilgi etkileşimi (arayüz uygulamaları, vd.); Kültürel ve bilimsel miras yönetimi; Bilgi yönetiminde etik ve mevzuat: Bilgi yönetimi etiği, bilgi yönetimi mevzuatı (bilgi erişimle ilgili yasal düzenlemeler, telif hakkı, sansür, bilgi yöneticilerinin özlük hakları ve bilgi politikaları).

  Dersin hedefleri ve amaçları: Öğrencilerin bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramları ve bu kavramların uygulamadaki karşılığını anlamalarını sağlamak. Kavramların uygulama ödevleriyle kalıcı bir biçimde anlaşılmasını sağlarken, sunulacak şablon ve okuma listeleriyle ödev raporu hazırlama ve kaynak gösterme gibi eğitim sürecinin hemen her aşamasında gerekli olduğu bilinen becerileri kazandırmak.   

  Öğrenme çıktıları: Dersi alan öğrenciler;

  • Bilgi yönetimiyle ilgili temel kavramları, 
  • Geleneksel ve modern yaklaşımla bilgi yönetimi sürecini, 
  • Bilgi yönetiminin değişen teknolojilere bağlı olarak gelişen terminolojisini, 
  • Bilgi yönetiminin kuram, felsefe ve paradigmalarını anlayabilecek, yaptığı ödevlerle öğrendiği kavramları operasyonelleştirebilecektir.  

  Ders Kaynakları

  Atılgan, D. (2009). Bilgi yönetimi kavramı ve gelişimi. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1): 201-212.

  Buckland, M. ve Liu, Z. (1995). History of information science. Review of Information         Science        and        Technology vol. 30 (1995): 385-416.

  Çakın, İ. (1982). Kütüphanecilikte felsefi yaklaşım. Erişim adresi:             http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/865-1729-1-PB.pdf

  Çakın, İ. (2007).Kütüphanecilerin eğitiminden bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesi’nde son 20  yıl. (From the education of librarians to the education of information professionals: The last twenty years            at Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:       Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 19-23). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 

  Budd, J.M. (2001). Knowledge and knowing in Library and information science: a philosophical framework. Maryland:                Scarcecrow press.

  Budd, J. M. (2002). Jesse Shera, sociologist of knowledge. Library Quarterly, 72(4), 423                440. http://search.proquest.com/docview/57547815?accountid=107421 
  Budd, John M. (2005). Phenomenology and information studies. Journal of documentation 
  61(1):44-59.

  Current Theory in Library and Information Science (2002). Edited by William E. McGrath . Library Trends, 50 (3)        University of Illinois Graduate School of Library and Information Science, 2002. 265 pp.

  Floridi, L.& M. Turilli (2009) The Ethics of Information Transparency, Ethics and Information Technology, 11 (2): 105 112.

  Floridi, L. (2009) Philosophical Conceptions of Information, Lecture Notes in Computer Science, 5363, 13 53. Erişim adresi: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-00659-3_2#page-1 

  Floridi, L. (2011). The Philosophy of Information Oxford University Press. 
  F
  loridi, L.(2012). Big Data and Their Epistemological Challenge Philos. Technol. 25:435–437

  Floridi, L. (2012). Semantic Information and the Network Theory of Account, Synthese, 184.3, 431-454.

  Floridi, L. (2013). The Ethics of Information Oxford University Press.

  Glushko, R.J. (2013). The discipline of organizing. Kitabın pdf versiyonuna             http://disciplineoforganizing.org/tdo-v           1-2013/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

  Hjørland, B. (2013). User-based and Cognitive Approaches to Knowledge Organization: A Theoretical        Analysis of                the Research Literature.Knowledge Organization40(1), 11-27

  Hjorland, B. (2014). Information science and its core concepts: Levels of disagreement. 17 Mayıs   2016       tarihinde                http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-6973             1_9          adresinden         erişildi.

  Hjørland, B. (2015). The paradox of atheoretical classification. Knowledge Organization.

  Hjorland, B. (2016). Theoretical development of information science: A brief history.  15  Temmuz                2016    tarihinde http://research.ku.dk/search/?pure=en/publications/theoretical               development                of               information-science-a-brief-history(b94a5382-3c13-455f-8417              8a2b024af4b9).html

  Khapre, S. ve Basha, M.S. (2012). A theoretical paradigm of information retrieval in information  science and             computer science. IJCSI International Journal of Computer Science Issues,   9(5): 232-240. 

  Kurbanoğlu, S. S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4): 723-747. 

  McGrath, W. E. (2003). Current theory in library and information science. Journal of Documentation, 59(5),            612                615.   http://search.proquest.com/docview/57593477?accountid=107421

  Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara‟da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi.Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  Spink, A. (2000). Toward a Theoretical Framework for Information Science. Special Issue on           Information                Science Research, 3 (2): 72-75. 

  Suber, P. (2012). Open Access. MIT Press. 

  Tonta, Y. (2004). Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. (bildiri) Kütüphaneciliğin Destanı                Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge  Yönetimi Bölümü.(PDF)

  Tonta, Y. (2012). Kütüphanecilik ve Bilgibilim eğitiminde gelişmeler ve program değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26, 227-261. (PDF)

  Tonta, Y. (2002). Bilgi Erişim Sorunları ve Internet. Ed. Ali Can, M. Tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol                Yılmaz. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart –  01           Nisan 2001 içinde (52-62) Ankara: TKD, 2002. Tonta, Y. (2001). Bilgi erişim sorunu. Ed. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal                Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği,  2001. 


  Uçak, N. (1997). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4): 315-325.  

  Yılmaz, B. (1996). Bilgi sosyolojisi: Kütüphanecilik kuramı için bir deneme. Türk Kütüphaneciliği, 10 (1): 8-20.   

  Ders Gereklilikleri: Derse devam zorunludur! Ders sorumlusuna geçerli mazeretinizi belirtmek şartıyla toplam 3 hafta derse devam etmeyebilirsiniz. Derse 3 haftadan fazla devam etmeyenler F1 notu alarak başarısız olurlar. F1 ile kalan öğrenciler final sınavına giremezler!!! 

  • Derse zamanında gelmek, 5 dk.dan daha uzun süre geç kalınmışsa molayı beklemek, 
  • Derste telefon başta olmak üzere ders dışı araçlarla ilgilenmemek, 
  • Ödevleri gereğince yapmak, 
  • Sınavlara girmek, 
  • Kopya çekmemek-Aksi durumda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, 9/m maddesinin uygulanması.  


  Değerlendirme:

  Ödevler : %20

  Ara sınav : %40

  Final sınavı : %40
  Toplam : %100melk

 • Derse Giriş

  Giriş niteliği taşıyan bu derste dönem boyunca BBY 163 Bilgi Yönetimi Kavramları dersi kapsamında ele alınması beklenen konular; ödevler, dersin gerekleri, amacı-hedefleri, ders sorumlusu ile iletişim gibi konular ele alınmıştır. 

 • Temel Kavramlar

  Bu derste her "şey"in orijini olarak görülen bilginin anlamına ilişkin farklı akım ve disiplinlerden doğan görüşlere; bilginin zihinsel süreçte nasıl bir işleme tabi tutularak içselleştirildiğine;Bilgi ve Belge Yönetimi disiplininin çalışma alanına konu olan bilgi kavramı ve türlerine; bilgi yönetimi ve bilgi yöneticisi kavramlarına; birey ve bilgi arasındaki ilişki ve bu ilişkide bilgi profesyonelinin üstlendiği role; belge kavramına ve geçmişten günümüze bilgi kayıt ortamlarına değinilmiştir.


  Ödev 1 Hatırlatma: 

  Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi eğitiminin 1952’den günümüze içeriğini, değişen koşullara dayalı amaç ve hedeflerini, eğitimin bugünkü biçimine ulaşmasına katkı sağlayan değerlerimizi (Öncü ve geliştirici isimler örneğinde ) araştırınız.

  Ödev teslim tarihi: 31 Ekim 2016

 • 17 Ekim - 23 Ekim

  Bu derste yönetim-bilgi yönetimi ve ilgili disiplinler; Bilgi yönetimi kuramı, bilgi yönetimi felsefesi, bilgi yönetiminin fiziksel ve bilişsel paradigmaları üzerinde durulmuştur. 

  Okuma Listesi

  Buckland, M. ve Liu, Z. (1995). History of information science. Review of Information         Science        and        Technology vol. 30 (1995): 385-416.

  Çakın, İ. (1982). Kütüphanecilikte felsefi yaklaşım. Erişim adresi:             http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/865-1729-1-PB.pdf

  Budd, J.M. (2001). Knowledge and knowing in Library and information science: a philosophical framework. Maryland:                Scarcecrow press.

  Budd, J. M. (2002). Jesse Shera, sociologist of knowledge. Library Quarterly, 72 (4), 423 - 440. http://search.proquest.com/docview/57547815?accountid=107421 
  Budd, John M. (2005). Phenomenology and information studies. Journal of documentation 
  61(1):44-59.

  Current Theory in Library and Information Science (2002). Edited by William E. McGrath . Library Trends, 50 (3)        University of Illinois Graduate School of Library and Information Science, 2002. 265 pp.

  Floridi, L. (2009) Philosophical Conceptions of Information, Lecture Notes in Computer Science, 5363, 13 53. Erişim adresi: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-00659-3_2#page-1 

  Khapre, S. and Basha, MS.S. (2012). A Theoretical Paradigm of Information Retrieval in Information Science and Computer Science. Erişim adresi: http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-9-5-2-232-240.pdf 

 • 24 Ekim - 30 Ekim

  Bu derste bilgi yönetimine tarihsel bakış (toplumsal devinim süreçleri ve bilgi): Bilgi toplumu, bilgi patlaması, büyük veri, bilgi teknolojileri (bilgisayar ve iletişim teknolojileri ve bunlara dayalı gelişmeler), bilgi ekonomisi (dijital ekonomi, tekonomi, ağ ekonomisi, e-ticaret), bilgi teknolojilerinin bilgi yönetimi üzerine etkileri (eğitim-ünvan-statü, mesleki işlevler, vb.) gibi konu ve kavramlar üzerinde durulmuştur.

  Okuma Listesi

  SAS. (2016). Big Data. Erişim adresi: http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html 

  Godin, B. (2008). The information economy: The history of a concept through its measurements, 1949-2005.  

  Haigh,T. (2011). The history of information technology. Erişim adresi: http://www.tomandmaria.com/Tom/Writing/HistoryOfInformationTechnologyARIST_Draft.pdf 

  Kevük, S. (2006). Bilgi ekonomisi. Erişim adresi: http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/07/no4_vol1_03_kevuk.pdf

  Öztemiz, S. (2013). Bilgi teknolojilernin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 27 (3): 496-514. 

  Singh, D.K. and Nazim, M (2008). Impact of Information Technology and Role of Libraries in the Age of Information and Knowledge Societies. Erişim adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/11883554.pdf?repositoryId=418 

  Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Erişim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tkbt99-4.pdf 

  Ünal, Y. (2009). Bilgi toplumunun tarihçesi. Erişim adresi: http://www.johschool.com/Makaleler/294323555_123_pdfsam_5.pdf

 • 31 Ekim - 6 Kasım

  Ödev  (Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi eğitiminin 1952’den günümüze içeriğini, değişen koşullara dayalı amaç ve hedeflerini, eğitimin bugünkü biçimine ulaşmasında katkı sağlayan değerlerimizi (Öncü ve geliştirici isimler örneğinde ) araştırınız) teslimi.


  Derste "Türkiye'de bir meslek olarak bilgi yönetimi, Bilgi yönetimini gerçekleştiren örgütler (kütüphaneler, arşivler, müzeler, veri merkezleri kapsamında); Bilgi yönetimi örgütlerinde yakınsama gibi konular ele alınmıştır.

  Okuma Listesi

  Çakın, İ. (2007).Kütüphanecilerin eğitiminden bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesi’nde son 20  yıl. (From the education of librarians to the education of information professionals: The last twenty years  at Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:       Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 19-23). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 

  Keller, M.A.; Reich, V.A.; Herkovic, A.C. (2003). What is a library anymore, anyway? Erişim adresi: http://pear.accc.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1053/973 

  Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2015).Türkiye'de bir meslek olarak bilgi profesyonelliği. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 173-187). İstanbul:Hiperlink. 

  Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Erişim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-dijital-yerliler-tk-2009.pdf

  Tonta, Y. (2012). Kütüphanecilik ve Bilgibilim eğitiminde gelişmeler ve program değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26, 227-261. (PDF)

 • 7 Kasım - 13 Kasım

  Bilginin düzenlenmesi ve erişimi (Düzenleme ve erişim süreci ve ilgili kavramlar, bilgi erişim sistemleri, arama motoru, erişim etkinliği ve ilgili ölçümler, ontoloji, taksonomi, üst veri, bibliyografik denetim araçları, koruma.)

  ÖDEV-2 HATIRLATMA: Her öğrenci isminin karşısında belirtilen bilgi sistemini değerlendirecektir. Değerlendireceğiniz bilgi sistemi, değerlendirme sürecinde yanıtlamanız beklenen sorular  ve ödevin içeriği ekli Word dosyasında yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz! Ödevlerinizi 28 Kasım 2016 tarihinde dersten önce e-posta yolu ile gönderiniz. Ödevin raporlandırılmasında daha önce önerilen ve Ödev-1 için de kullandığınız şablonu tercih ediniz. Metin içi gönderme ve kaynakça yazım kuralları için de yine aynı şablonda belirtilen örnekler ve önerilen yayından yararlanabilirsiniz. 

  Okuma Listesi

  Glushko, R.J. 1. Bölüm (PDF)

  Glushko, B. (2014). Metadata and metadata standards. Erişim adresi: http://courses.ischool.berkeley.edu/i202/f06/LectureNotes/202-20060914.pdf

  Robert J. Glushko, “Foundations for Organizing Systems”, Glushko, R.J. (2013). The discipline of organizing içinde (1. Bölüm). http://tdo.berkeley.edu/wp-content/uploads/2013/02/TDO-Ch1.pdf 

  Soergel, D. (2016). Organizing information. Erişim adresi: http://www.dsoergel.com/cv/B29.pdf 

  Yaşar Tonta, Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel (Yay. Haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012. (ISBN: 978 975 491 334 7)

  Yaşar Tonta, Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. (bildiri) Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.(PDF)

  Yaşar Tonta, Bilgi Erişim Sorunları ve Internet". Ed. Ali Can, M. Tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol Yılmaz. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (52-62) Ankara: TKD, 2002.

 • 14 Kasım - 20 Kasım

  Webe dayalı gelişmeler ve modern bilgi erişim ortamları

  Öne çıkan kavramlar: Web 1.0, Web 2.0, sosyal ağlar, Web 3.0, mobil teknolojiler, Endüstri 4.0; Veritabanı, bilgi sistemleri, bilgi mimarisi, veri madenciliği, veri ambarı, Bilişim, yönetim-yönetişim, bilişim sistemlerinin yönetimi.

  Okuma Listesi

  Aghaei, S.; Nematbakhsh, A. ve Farsani, H.K. (2012). Evolutİon of the world wİde web: from web 1.0 to web 4.0.  Erişim adresi: http://www.ftsm.ukm.my/ss/Book/EVOLUTION%20OF%20WWW.pdf

  Anameriç, H. (2005). Yönetim bilgi sistemlerinin yönetim fonksiyonları üzerine etkisi. Erişim adresi: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1007/12213.pdf

  Argüden, Y. (2004). Geleceği Şekillendirmek: Yaşam Kalitesi İçin Stratejik Düşünmek. 2.Bs. İstanbul: Rota Yayınları.

  Demircan, M.L. ve Moltay, C.A. (1997). Bilgiyi Yönetmek. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım

  Downes, S. (2005). E-learning 2.0. Erişim tarihi: 13 Aralık 2011, http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968 

  Güleş, H.K. ve Bülbül, H. (2004). Yenilikçilik: İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Hendler, J. (2010). Web 3.0: The Dawn of Semantic Search. Computer43(1), 77-80. IEEE Computer Society Press. Erişim adresi: https://www.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2010/0210a/rW_CO_Web3.pdf

  O’Reilly, T. (2005). What is web 2.0? design patterns and business models for the next generation of software. Erişim tarihi: 12 Aralık 2011, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

  Rosenfeld ve Morville, Bölüm 1-2 ve 10 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/InformationArchitecturefortheWorldWideWeb2Ed.pdf


 • 21 Kasım - 27 Kasım

  Ders Konusu: Açık erişim (Açık erişimi ortaya çıkaran nedenler, açık erişimle ilgili uluslararası girişimler, açık erişim stratejileri, açık erişimin sağladığı yararlar, açık veri) 

  Okuma Listesi

  Atılgan, D. ve Keten, B. (2008). Açık erişim olgusu ve Ankara Üniversitesi. 18 Mart              2014       tarihinde                http://eprints.rclis.org/12203/1/Ankara_Universitesi_Bildiri_d%C3%BCze tilm         s.pdf       adresinden erişildi. 

  Öztemiz, S. (2016). Türkiye’de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim:               Bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe     Üniversitesi, Ankara. 

  Tonta, Y. (2005). Açık erişim ve kurumsal arşivler. Erişim: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-kut-haftasi-2005-acik    

  Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık        üzerine etkileri (bildiri). 1. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı      2-3 Kasım 2006, Ankara. Erişim: http://eprints.rclis.org/9425/            

  Tonta, Y. (2007). Açık Erişim ve Tıpta Bilimsel İletişimin Geleceği. Bilimsel yayınlar        kitabı içinde. Ankara: Klinik Araştırmalar Derneği. Erişim:            http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/K%C3%87B--1.pdf      

  Tonta, Y. (2008). Open access and istitutional repositories: The Turkish landscape. In     Didar Bayır (Ed.). Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and       Challenges (s. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association.Erişim: http://eprints.rclis.org/14703/1/tonta-liber-2008-0616.pdf 

  Waaijers, L. (2009). A brief overview of international trends in Open Access. Erişim:            http://www.kb.se/dokument/om/projekt/open_access/international_trends_oa_l      owaaijers.pdf 

 • Ödev-2 Son Teslim Tarihi

  Ödev-2'nin Teslimi

  Haftanın ders konusu: 

  Bilgi yönetiminde kullanıcı faktörü ve kullanılabilirlik: Bilgi gereksinimi, bilgi arama modelleriWorld Wide Web çağında kullanıcı, bilgi güvenliği; bilgi becerileri, kullanıcı ve bilgi etkileşimi.

   

  Okuma Listesi

  Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747. 

  Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2013). Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara’daki üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Bilgi Dünyası, 14 (1) 87-100.

  Uçak, N. Ö. (2008). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. Bilgi Dünyası, 9, 1: 20-40.

  Uçak, N. (1997). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı. Türk Kütüphaneciliği, 11, 4: 315-325.

 • 5 Aralık - 11 Aralık

  Ara Sınav

  3. Ödev Hatırlatma!

 • 12 Aralık - 18 Aralık

  Kültürel miras yönetimi ve erişimi

  Okuma Listesi

  Öztemiz, S. (2016). Türkiye’de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe     Üniversitesi, Ankara. (2., 3. ve 4. bölümler).

  Ruthven, I. Ve Chowdhury, G.G. (2015). Cultural heritage information access and management. ALA-Neal Schuman. Erişim adresi:    http://www.alastore.ala.org/pdf/ruthven_sample.pdf 

  Tonta, Y. (2016). Future of cultural heritage. New Review of Information Networking, 21 (1), 63  78. 

  UNESCO. (2002). Memory of the World: General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage,            revised edition. Prepared for UNESCO by Ray Edmondson. Paris: Information Society     Division, UNESCO. Erişim adresi:  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf 

 • 19 Aralık - 25 Aralık

  Bilgi yönetiminde etik ve mevzuat: Bilgi yönetimi etiği, bilgi yönetimi mevzuatı (Telif hakkı, sansür, bilgi yöneticilerinin özlük hakları ve bilgi politikası).

  Okuma Listesi

  Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı'nın Yasal Dayanağı- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 Yılları Arası Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 29 (4): 687:706.

  Yetişken, H. (2005). “Meslek Normlarının Etik İmkan ve Sınırları”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi cilt 22, sayı 1, s. 73-78.

  Yılmaz, B. ve Aydın, H. (2011). Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi. Bilgi Dünyası, 12 (1): 46-69.

  Türk Kütüphaneciler Derneği. (2010). Mesleki etik ilkeleri. 18 Aralık 2016 tarihinde http://www.kutuphaneci.org.tr/mesleki-etik-ilkeleri adresinden erişildi.

  Türk Kütüphaneciler Derneği. (2008). Düşünce özgürlüğü bildirgesi. 18 Aralık 2016 tarihinde http://www.kutuphaneci.org.tr/sites/default/files/tkd_dusunce_ozgurlugu_bildirgesi.pdf adresinden erişildi. 

 • 26 Aralık - 1 Ocak

  Ödev-3'ün (rapor formatında) teslimi

  Grup ödevlerinin (Ödev-3) Sunumları

  • 2 Ocak - 8 Ocak

   Grup ödevlerinin (Ödev-3) Sunumları